Zpěv

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Obor Zpěv poskytuje praktické vzdělání v oblasti zpěvu, písňového a operního repertoáru, doplněné hudebně-teoretickými předměty. Individuální výuka zpěvu, doplněná povinnými korepeticemi, je vhodně doplněná závěrečnou prezentací sólového zpěvu formou veřejného koncertu. Nabyté dovednosti v oblasti zpěvu a herectví i teoretické znalosti z oblasti interpretace hudby a dějin hudby si může student prakticky ověřit formou konkrétního projektu v operním studiu pod režijním vedením zkušeného pedagoga a studentů operní režie. Obor reflektuje nové vývojové trendy v oblasti poučené interpretace i hudby soudobé formou blokových seminářů. Zpěv je vyučován pedagogy, kteří jsou sami aktivními umělci nebo mají za sebou významnou uměleckou kariéru. Provázanost individuální výuky a kolektivní práce při přípravě operních projektů připravuje studenta na širokou možnost uplatnění.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně je schopen samostatně interpretovat hudební dílo s doprovodem klavíru nebo orchestru, ať jde o dílo písňové, operní nebo oratorní. Nachází uplatnění v širokém spektru hudebního dění, zejména jako člen pěveckých sborů.

Požadavky a přijímací řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru zpěv

K přihlášce pro obor zpěv uchazeč/čka přiloží vyjádření foniatra. Přijímací řízení bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1) zjištění hlasového rozsahu
2) jedna árie starých mistrů /17. – 18. století/
3) dvě písně české /počínaje dobou B. Smetany až po současnost/
4) jedna árie z české opery a jedna árie ze světové opery – obě árie je třeba provést herecky
5) recitace krátké básně

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Zpěv zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Uchazeč/čka předloží přijímací komisi před zkouškou vyjádření foniatra o zdravotní způsobilosti.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a pěveckých dispozic, zejména pak technického zvládnutí, fyziologických předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor zpěv s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant oboru

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER