Operní režie

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Jediný obor svého druhu v České republice, zaměřený na operní režii. Studium nabízí ucelený soubor praktických a teoretických předmětů. Úzké propojení s oborem zpěv umožňuje prakticky ověřit dovednosti v rámci práce v operním studiu a při přípravě a realizaci závěrečných scénických projektů a jejich veřejné prezentaci.
Obor poskytuje vhled do světa opery v její scénické podobě, ale i do problematiky audiovizuálního záznamu tohoto žánru. Obor připravuje studenta v oboru operní režie s přesahem do dalších scénických forem umění a audiovizuální oblasti.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně operní režie má být schopen vést jednoduché inscenační útvary a zvládat roli asistenta režie. Uplatnění může nalézt například v pozici asistenta operní režie, pomocného režiséra nebo režiséra v menších divadlech nebo vzdělávacích institucích (konzervatoře atd.).

Požadavky a přijímací řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru operní režie

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1) hudební a dramatický rozbor tří oper dle vlastního výběru
2) vypracování jevištního půdorysu, náčrtku výpravy a režijního pojetí zvolených oper
3) zevrubné vypracování, nácvik a předvedení jednoho výstupu z každé vybrané opery
4) základní znalost dějin divadla, zejména operního
Uchazeči/čky budou pozváni k domluvě o průběhu praktických režijních zkoušek a jsou povinni zajistit svůj model.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení režisérského talentu, interpretační, scénografické a sluchové představivosti, orientace v symfonických a operních partiturách, základních znalostí vývoje divadla a opery, všeobecný kulturní přehled, organizační předpoklady a schopnost týmové práce.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor zpěv s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant oboru

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER