Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


OPERNÍ REŽIE

Doložení dokumentů o ukončení středoškolského vzdělání nebo studijního oboru s maturitou. Výrazný režisérský talent, interpretační, scénografická a sluchová (hudební) představivost, rozvinuté hudební schopnosti, pohotová hra na klavír, orientace v symfonických a operních partiturách, základní znalosti vývoje divadla a opery, všeobecný kulturní přehled, organizační předpoklady, schopnost týmové práce.
Praktická zkouška:
1) hudební a dramatický rozbor tří oper dle vlastní volby
2) vypracování jevištního půdorysu, náčrtku výpravy a režijního pojetí zvolených oper
3) zevrubné vypracování, nácvik a předvedení jednoho výstupu z každé vybrané opery
4) základní znalost dějin divadla, zvláště operního
5) hra na klavír (viz požadavky zkoušky z klavírní praxe) nebo na jiný harmonický nástroj (požadavky srovnatelné úrovně s požadavky na hru na klavír), orientace v klavírním výtahu
Uchazeči budou pozváni k domluvě o průběhu praktických režijních zkoušek. 
Kandidáti jsou povinni přivést svůj model.


ZPĚV

Doložení dokumentů o ukončení středoškolského vzdělání nebo studijního oboru s maturitou. Výrazný pěvecký talent, fyziologické předpoklady pro zdravý hlasový rozvoj, interpretační představivost, rozvinuté hudební schopnosti, dobrá hudební paměť, znalost operní a písňové literatury, všeobecný kulturní přehled, jevištní dispozice.
Praktická zkouška:
1) zjištění hlasového rozsahu
2) jedna árie starých mistrů (17. nebo 18. stol.)
3) dvě písně české (počínaje dobou B. Smetany, až po současnost)
4) jedna árie z české opery, jedna árie ze světové opery ? obě árie je třeba provést herecky (vhodný jevištní projev je podmínkou přijetí)
5) recitace krátké básně
V odůvodněných případech může komise udělit od některé části zkoušky dispenz.
Uchazeči při zkoušce předloží vyjádření foniatra o zdravotním stavu.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářské studijní obory