Pedagogika tance

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Bakalářské studium oboru Pedagogika tance poskytuje vzdělání v oblasti taneční pedagogiky, které zahrnuje praktickou zkušenost s různými tanečními technikami a styly, metodiku a didaktiku taneční výchovy se zaměřením na lidový, klasický a moderní tanec a přehled o historickém vývoji tance. Důraz je položen na získání znalostí a dovedností tvořících základní korpus taneční pedagogiky, během studia si zároveň studenti hledají své budoucí profesní zaměření (specializaci na určitý typ tance).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Pedagogika tance má získat ucelené vzdělání v jednotlivých tanečních technikách v jejich soudobém pojetí, vědomosti a dovednosti v oblasti pedagogiky tance obecně a základní objem vědomostí ve zvolené taneční technice, a to jak v rovině teoretické, tak v rovině pedagogické praxe tak, aby mohl pedagogicky působit na elementárním stupni tanečního vzdělávání (ZUŠ, nižší ročníky tanečních konzervatoří). Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně i z hlediska dalších uměleckých oborů a kultury.

Obecné informace o přijímacím řízení

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe vítána.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

PRVNÍ KOLO prezenčně
1) Uchazeč si pro první kolo připraví k pedagogickému předvedení 2 libovolné kombinace z tanečních technik klasického tance, moderního/současného tance, a/nebo lidového tance.
A zároveň komisi předloží písemnou přípravu těchto dvou pedagogických ukázek ve vyplněném formuláři: https://www.hamu.cz/media/K107_PT_priprava_vystupu_1.pdf
Pokud zvolí pro obě pedagogické ukázky stejnou techniku, je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika klasického tance (1. u tyče, 2. na volnosti) nebo (1. na volnosti, 2. skoky) nebo (1. u tyče, 2. skoky), technika moderního tance (1. floor work, 2. center work) nebo (1. floor work, 2. work in space), technika lidového tance (1. po kruhu s vazbou alespoň dvou kroků, 2. kombinace na místě s rytmickým modelem).

2) písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby

3) praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní, lidové)

Pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 20 bodů z 25 možných. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají. Vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2. kola přijímacího řízení.

DRUHÉ KOLO prezenčně
1) pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (klasický, moderní nebo lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků
2) pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům apod.
3) předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek, kterých přípravu odevzdal v 1. kole.

Upozornění: Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro obě části zkoušky.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.
Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru


Garant

doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

Docent, Dohody - provoz-THP

E-mail: mahulena.krenkova@hamu.cz
Telefon: 234 244 140

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV rektorátu
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ