Choreografie

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Studium se zabývá problematikou choreografického ztvárnění programní hudby - ve smyslu práce a choreografické stavby na rytmickou nebo tonální hudební složku, využití dramatického náboje, vystihnutí nebo kontrapunktu hudebních stylů a žánrů,vytvoření inspirace a zadání hudebnímu skladateli nebo hudební režii, vyjádření vztahu mezi taneční a hudební strukturou včetně práce s hudební partiturou. Ve ztvárnění dějové choreografie vzhledem k libretu, tématu, vztahu k dramatické situaci a charakteru postav. Důraz je kladen na poznání a práci pohybového slovníku různých tanečních technik např. klasické, neoklasické, moderní, současné folklórní, zábavné atd., na prostorové vztahy - pohyb v prostoru (vertikální, horizontální, polyscénické řešení, multiúčelové prostředí, site specific, simultánní scény, mise-en-sceny atd.) a práci s interpretem - virtuózním pohybem, minimálním pohybem, stylizovaným a přirozeným pohybem, výrazovým a abstraktním pohybem, pohybovým a tělesným napětím, prolínáním pohybových žánrů atd..

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Choreografie má získat ucelené vzdělání a zručnost v jednotlivých tanečních technikách, v jejich historickém a soudobém pojetí, vědomosti a dovednosti v oblasti choreografického aranžmá a choreografické tvořivosti. Absolvent zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně také v dalších uměleckých oborech a kultuře.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru Choreografie

Předpokladem přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Přijímací řízení proběhne ve 3 vyřazovacích kolech, body z jednotlivých kol se nesčítají.

PRVNÍ KOLO korespondenčně
- videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (může být maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 3 minuty a delší. Uchazeč však není omezen tanečním stylem. Eventuální stručné charakteristiky či doprovodné texty k pracím (4 - 5 vět) jsou vítány, např. co bylo inspirací pro vznik choreografie, jak autor postupoval, jaký má vztah k hudební předloze, zda byla choreografie někým zadána či konzultována atd. U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba popř. výtvarné a interpretační pojetí.

Jako přílohu přihlášky přiložte minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu jako tištěnou přílohu přihlášky a současně je zašlete v strojově čitelném PDF na sekretariat.k107@hamu.cz
Pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 6 bodů z 10 možných.

Upozornění: Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro 2 a 3. kolo přijímacího řízení.

2. kolo prezenčně
1) písemná zkouška všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby
2) praktická zkouška z tanečních technik (klasický, moderní, lidový tanec)
3) praktické předvedení třetí vlastní choreografie v rozsahu 3 - 6 minut, buď prostřednictvím interpretů, nebo osobně. Choreografická práce se musí lišit od prací v prvním kole.
Pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 20 bodů z 25 možných.

3. kolo prezenčně
1) vytvoření dvou choreografií na místě v rozsahu 3 - 6 minut v určené časové lhůtě (cca 3 hod.). Jedna choreografie na zadanou hudbu, u druhé je možný výběr hudby z několika možností.
2) pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor choreografie s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.


Garant

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Profesor - proděkan, vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
St 12:00-15:00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.