Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Ke studiu se mohou hlásit jen ti studenti, kteří danou specializaci studovali v bakalářském stupni nebo se jejich studijní plány z jiné VŠ s danou specializací shodují.

Pedagogika tance
Choreografie
Taneční věda

Přijímací zkouška

bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o zamýšleném projektu magisterské práce  a tezích diplomové práce.

Absolventi jiných VŠ navíc předloží svou bakalářskou práci. Podrobí se také ústní orientační zkoušce v rozsahu resumé bakalářského studia ve třech základ­ních okruzích:

 1. pedagogická metoda výuky tance
 2. metodika vybrané taneční techniky
 3. vzdělávací systémy, osobnosti, instituce

Absolventi jiných VŠ s přihláškou zašlou odkazy na videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 8 minut a delší. Jedna choreografie většího rozsahu a závažnosti v rozsahu ne kratší než 15 minut (např. bakalářská práce). Součástí předložených prací jsou i anotace, tvůrčí tým a také, kdy a kde byly choreografie uvedeny.
U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba popř. výtvarné a interpretační pojetí. Součástí přijímacího řízení je také vytvoření choreografie na zadanou hudbu a pohovor.

Videozáznámy sdílejte na veřejných serverech pro nahrávání videa (vimeo, youtube, apod.). Po nahrání videa zašlete příslušný odkaz na e-mail: sekretariat.k107@hamu.cz a vložte jej i do textu přihlášky i s datem nahrání souboru. Nebudete-li chtít záznam zveřejnit, lze s odkazem zaslat heslo pro otevření videa a souhlas se sdílením videa v rámci přijímacího řízení. Videa musí být nahrána po celou dobu přijímacího řízení.    

Přijímací zkouška bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o choreografickém projektutezích své diplomní práce.

Absolventi jiných VŠ se podrobí také orientační zkoušce z dějin tance a baletu a testu znalostí hudební teorie, předloží svou bakalářskou práci a předvedou - prezentují svoji třetí ukázku z choreografické tvorby.

 

Přijímací zkouška

bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce.

Absolventi jiných VŠ navíc předloží svou bakalářskou práci, přehled publikační činnosti a podrobí se také ústní orientační zkoušce z dějin tance a baletu a písemnému testu znalostí hudební historie a teorie.

Přihláška

Neúplné nebo po termínu zaslané přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Poštou nebo osobně doručená přihláška musí obsahovat:

 1. přihláška
  vyplňte formulář přihlášky, vygenerované PDF poté vytisknout a vlastnoručně podepsat. (Vygenerované strojově čitelné PDF zašlete také na sekretariat.k107@hamu.cz)
   
 2. poplatek - potvrzení o zaplacení
   částka: 654 CZK (26 EUR)
   konto: 195373180297/0100
   specifický symbol: kód přihlášky
   konstantní symbol: 0379
   variabilní symbol: 64911

   IBAN: CZ5301000000195373180297
   SWIFT: KOMBCZPPXXX
   address: KB a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1
   
 3. teze diplomní práce
  nástin tématu, členění a informační zdroje, cíl a význam budoucího studijního zaměření
 4. programový list (platí jenom pro specializaci Choreografie)
  přehled dosavadní činnosti a všech dosud nastudovaných tvůrčích prací
 5. publikační činnost (platí jenom pro specializaci Taneční věda)

  Uchazeči z jiných vysokých škol než HAMU přiloží:
 6. umělecký životopis
  s vlastnoručním podpisem
 7. lékařské potvrzení způsobilosti studovat zvolený program Taneční umění
 8. úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu,
  pokud je v jazyce jiném než CZ, SK, EN, DE přiloží taky úředně ověřený překlad.
 9. u cizinců potvrzení akreditované instituce o znalosti českého jazyka na úrovni B2 dle CEFR
 10. vytištěné potvrzení o sdílení videozáznamu (pouze u specializace Choreografie)
  bakalářské choreografické práce uchazeče. PDF zašlete také na sekretariat.k107@hamu.cz

vše v obálce doručit na adresu:

HAMU studijní odd.
Malostranské nám.13
Praha 1
118 00

Na sekretariat.k107@hamu.cz odešlete strojově čitelné PDF:

 1. přihláška
 2. všechna potvrzení o sdílení videozáznamů