Rozhodnutí děkana – posunutí termínu uzávěrky přihlášek do Bc. kombinovaného studia Pedagogika tance

Na základě rozhodnutí děkana HAMU dochází z důvodu současného nouzového stavu zavedeného v ČR a s tím souvisejících dalších nařízení vlády ČR ke změně znění vyhlášky děkana č. 3/2020, která ošetřuje podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Pedagogika tance v kombinované formě v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze v akademickém roce 2020/2021.

Prodlužuje se termín pro odevzdání přihlášek do bakalářského studijního programu Pedagogika tance v kombinované formě v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze v akademickém roce 2020/2021 včetně všech povinných příloh do 30. 4. 2020. Do tohoto termínu bude otevřená i webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška". Pokud uchazeč není schopen dodat doklad o zdravotní způsobilosti, dodá jej neprodleně poté, jakmile to současná situace umožní. 

První kolo přijímacího řízení probíhá korespondenčně na základě dodaných podkladů: životopisu, motivačního dopisu a videoukázky pedagogického výstupu. Pokud však podmínky uchazečů neumožňují natočení ukázky z reálné pedagogické praxe, přijímá katedra jako platná i domácí videa, v nichž uchazeč sám metodicky předvede, zadá a vysvětlí zvolené prvky, principy a techniku vybraného zaměření. Komise posuzuje pedagogické vystupování, vysvětlení principů pohybu, přesné zadání do hudby, metodické uvažování, upozornění na možné chyby a hlasovou prezentaci. Termín 1. kola přijímacích zkoušek (kolo korespondenční) se posunuje na 15. 5. 2020. Úspěšní kandidáti budou pozváni do druhého, prezenčního kola, jehož termín zatím zůstává stanoven na 5. a 6. června.
Díky mimořádné situaci v ČR si děkan HAMU vyhrazuje právo na další úpravu termínu, pokud to budou okolnosti a aktuální stav vyžadovat.

Ostatní podmínky přijímacího řízení, viz vyhláška děkana, platí v plném rozsahu.
https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vyhlasky-dekana/1227/

 

Katedra tance otevře v novém akademickém roce 2020/2021 kombinované studium oboru Pedagogika tance v tříletém bakalářském programu.

Cílem kombinované formy studia je umožnit soustavné vysokoškolské pedagogické vzdělání aktivním tanečníkům nebo tanečním lektorům. Studentům, kteří se zároveň budou moci věnovat profesi aktivního tanečníka, a tím získávat nezbytné interpretační zkušenosti, se dostane metodicky ukotveného vzdělání v oblasti taneční pedagogiky. Již profilovaní tanečníci a pedagogové na nižších stupních vzdělávacího systému se seznámí prakticky i teoreticky s dalšími tanečními technikami a styly, metodikou a didaktikou tance pro všechny věkové kategorie. Získají přehled o historickém vývoji tance a znalosti z oboru pedagogiky, psychologie a hlasové výchovy nezbytné pro budoucí profesi pedagoga.

Výuka bude probíhat jednou měsíčně pátek-neděle 5x za semestr s intenzivním soustředěním na konci každého akademického roku. Obsah výuky odpovídá náplni programu v prezenční formě, klade však velké nároky na individuální přípravu studentů.

Studenti se mohou hlásit do jedné ze čtyř specializací:

  • Klasický tanec
  • Moderní a současný tanec
  • Lidový tanec
  • Taneční výchova

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2020.

 

Podmínky, pravidla a průběh přijímacího řízení

1. Průběh přijímacího řízení

Termín přijímacích zkoušek:
1. kolo (korespondenční) do 15. května 2020,
2. kolo (prezenční) 5. a 6. června 2020

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu.

Pravidla a podmínky ve vyhlášce děkana: https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vyhlasky-dekana/1227/

2. Povinné přílohy k přihlášce

        1.  profesní životopis vlastnoručně podepsaný,
        2.  1x fotografie uchazeče,
        3.  úředně ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání - maturitní vysvědčení příp. potvrzení přihlášky studijním oddělením střední školy s předpokládaným termínem konání maturitní zkoušky
        4.  doklad o zaplacení správního poplatku,
        5.  lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu, které musí být v českém nebo slovenském jazyce,
        6. motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova),
        7. doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru,
        8. video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu. Pokyny pro zaslání videa zde.  Nově je možné natočit simulované video mimo taneční sál a bez žáků. Komise posuzuje pedagogické vystupování, vysvětlení principů pohybu, přesné zadání do hudby, metodické uvažování, upozornění na možné chyby a hlasovou prezentaci.

Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o vykonání zkoušky českého jazyka na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině (netýká se občanů Slovenska ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit vysvědčením/diplomem).

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Neúplné nebo po termínu uzávěrky doručené přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení (rozhoduje datum odeslání na poštovním razítku).

 

3. Průběh a hodnocení přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

1. KOLO korespondenčně

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit mimo ostatních povinných příloh také 
- motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova), 
- doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru, 
- video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

2. KOLO prezenčně

Součástí přijímací zkoušky je:
1. test všeobecných a oborových tanečních i hudebních znalostí,
2. pedagogicko-psychologický test,
3. pedagogický výstup dle plánovaného zaměření (specializaci klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec, taneční výchova), pokyny k přípravě pedagogického výstupu zde
4. pohovor o odborné pedagogické problematice.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení znalosti tanečních technik, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled a kontext oboru.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo 8 se nenaplní.

KONTAKT


MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

Referent správního úseku, Odborný projektový pracovník, Dohody - pedagogický proces

E-mail: lucie.hayashi@hamu.cz
Telefon: 234 244 188
Detail osoby
FOTO MgA. Lucie HAYASHI, Ph.D.