Nonverbální divadlo

bakalářský

Cíle studia
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Záměrem filozofie katedry nonverbálního divadla je navázat na silnou tradici české pantomimy, kterou zastupují osobnosti Ladislav Fialka, Boris Hybner, Ctibor Turba, Bolek Polívka a další. V návaznosti na tuto tradiční linku se katedra zaměřuje také na nové směry a žánry mimického divadla, jako je „nový cirkus“ a „fyzické divadlo“, které se v posledních třiceti letech dynamicky vyvíjejí a které představují významnou součást mimického divadla.

Cílem je kombinovat ve výuce nejvýznamnější směry tradičního a současného mimického divadla a v těchto disciplínách poskytnout špičkovou úroveň se záměrem vychovat profesionální umělce s vysokou odborností, uměleckou kvalitou a s širokým uplatněním v profesionální sféře.

V bakalářském stupni je kladen hlavní důraz na interpretaci vyučovaných žánrů a zvládnutí různých stylů mimického divadla a dovedností cirkusové artistiky.

Obecné informace o přijímacím řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru nonverbální divadlo

Od uchazečů požadujeme obecný rozhled v oboru pantomimy, pohybového divadla, živý zájem o obor nonverbálního divadla.

Uchazeči si přinesou cvičební úbor - jednobarevný, bez potisků a reklamních nápisů!
Přijímací zkouška je tříkolová a je složena z těchto částí:

První kolo:

Obecný kulturní rozhled s důrazem na historii a současnost oboru pantomimy, pohybového divadla a nového cirkusu. Bude prověřen písemnou formou (doporučená literatura J. Švehla - Tisícileté umění pantomimy, V. Veber - Příběh pantomimy, O. Cihlář - Nový cirkus, J. Kazda – Kapitoly z dějin divadla)

Uchazeč/ka zodpoví 30 otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

Druhé kolo (prospěl u kola prvního):

Zkouška z techniky pohybu a prověrka hereckého talentu.
Výsledné bodové hodnocení zohledňuje tato kritéria:
a. Pantomima /moderní tanec /
b. Clownerie a improvizace
c. Základy artistiky /akrobacie
d. Prověrka talentu – pohovor, předvedení vlastní pohybové etudy (hudební doprovod možný na CD/MP3) v rozsahu cca 5 minut, případně improvizace na další zadané téma.
Hodnocení: 1 - 25 bodů

Do 3. kola postupuje uchazeč, který uspěl ve druhém kole, tedy ten, který získal ve 2. kole 20 a více bodů. Získané bodové hodnocení se do 3. kola nepřenáší.

O výsledcích 1. a 2. kola budou uchazeči informováni bezprostředně po ukončení těchto částí přijímacího řízení.

Třetí kolo:
Talentová zkouška – autorské zpracování zadaného úkolů v sólových, párových a skupinových pohybových etudách.
Hodnocení: 1 - 25 bodů

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor nonverbální divadlo s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 189, +420 731 845 833

Pracoviště: Katedra nonverbálního divadla#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz.
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.