Varhany

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Studium poskytuje další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Prohlubuje se schopnost umělecké a profesionální orientace ve varhanní interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní spolu s poznáváním širších interpretačních vývojových souvislostí varhanní hry.

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatné interpretace hudebního díla na vysoké úrovni a s patřičným přehledem a orientací v různých kompozičních stylech. Může se aktivně zapojovat do koncertního života jak sám, tak s partnery v hudbě komorní. V rámci možností a na základě dosaženého vzdělání může rovněž působit pedagogicky. Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při teoretických a tvůrčích diskusích.

Obecné informace o přijímacím řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru varhany

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1) J. S. Bach: jedna rychlá věta z Triové sonáty nebo rychlé chorální trio
2) jedna vrcholná skladba J. S. Bacha (preludia a fugy, toccaty a fugy, passacaglia)
3) jedna romantická skladba většího rozsahu
4) jedna skladba nebo věta z cyklické skladby soudobého autora
5) hra na klavír – 3 etudy dle vlastní volby

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Hra zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje
a/ prstovou klávesovou zběhlost, tj. dostatečně pohyblivou a precizní techniku potřebnou pro skladby virtuózního charakteru
b/ spolehlivost koordinace manuálové a pedálové techniky včetně schopnosti flexibilního zacházení s hrací trakturou
c/ úroveň orientace v oblasti stylového uchopení hudební literatury různých období a teritorií
d/ schopnost zvládnout po výrazové stránce výstavbu hudebních forem většího rozsahu
e/ zacházení s akustikou prostoru v návaznosti na konkrétní zvolenou registraci
f/ zvládnutí artikulačních a frazeologických atributů hry a prokázání schopnosti tyto atributy nadále rozvíjet
g/ prokázání individuálního hudebního vkusu

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor klavír s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Profesor - děkan, Dohody - provoz-THP

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Web: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Pracoviště: Sekretariát HAMU#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ