Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Předpoklady přijetí (platí pro všechny obory klávesových nástrojů):

Výrazný nástrojový talent (předpoklady pro studium zvoleného nástroje), všeobecné hudební předpoklady (výborná paměť, cit pro rytmus, tempo apod.), hudební představivost a schopnost vystižení hudebních stylů, dobrý zdravotní stav, psychické předpoklady.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Konkrétní informace k průběhu přijímacího řízení do jednotlivých oborů naleznete zde:

Klavír
Varhany
Cembalo

Klavír

1)  jedno preludium a fuga z Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha

2)  dvě koncertní etudy, z toho nejméně jedna Chopinova

3)  věta sonátové nebo variační formy z období klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven apod.), mohou být hrány též samostatné variace (např. 32 variací Beethovenových), případně samostatná skladba sonátové formy

4)  jedna skladba význačného českého skladatele v trvání nejméně 3 minut, případně více skladeb v trvání max. do 8 minut

5) jedna skladba z období romantismu dle vlastní volby uchazeče

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Hra zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Hra zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Varhany

1)  J. S. Bach: jedna rychlá věta z Triové sonáty nebo rychlé chorální trio

2)  jedna vrcholná skladba J. S. Bacha (preludia a fugy, toccaty a fugy, passacaglia)

3)  jedna romantická skladba většího rozsahu

4)  jedna soudobá skladba nebo věta z cyklické skladby

5)  hra na klavír – 3 etudy dle vlastní volby

Cembalo

1)  Volná forma ze 17. st. (např. Toccaty J. Frobergera, M. Rossi atd.)

2)  Jedna suita francouzských klavesinistů (L. Couperin atd.) nebo Fr. Couperin: 8 preludií z „L’art de toucher le clavecin“

3)  D. Scarlatti: 2 sonáty (virtuózního charakteru) zpaměti

4)  Skladby J. S. Bacha (Francouzská suita nebo 4 sinfonie nebo 2 preludia a fugy z „Dobře temperovaného klavíru“)

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářské studijní obory