Hudební teorie

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Hudební teorie je prakticky orientovaná muzikologická disciplina, zaměřená na studium a systematický výklad struktury hudební řeči, jejích složek, stránek a je organizujících vnitřních vztahů. Je úzce vázána na hudební praxi kompoziční a interpretační. Tato vazba je důvodem, proč se její studium realizuje na vysoké umělecké škole, na rozdíl od širšího a obecnějšího pojetí oboru Hudební vědy, pěstovaného na filosofických fakultách univerzit a orientovaného především hudebně historicky a hudebně esteticky,.
Bakalářský stupeň je zaměřen na prohloubení systematiky klasických hudebně teoretických disciplin, na genezi a vývoj hudebně teoretických systémů, na jejich vzájemnou komparaci, a na ovládnutí základních analytických metod. Důležitými položkami studia oboru je jak práce s hudebním materiálem (notové texty, nahrávky apod.), tak s odbornou hudebně teoretickou literaturou domácí i zahraniční.
Základ oboru je na bakalářském stupni tvořen hlavním oborovým předmětem Hudební teorie - systematika a doplněn o předmět Hudební teorie - specializovaná problematika (základními tematickými okruhy obou uvedených předmětů jsou: pojem hudební teorie, předmět hudebně teoretického výzkumu, pracovní metody hudební teorie, vztah hudební teorie a praxe, tradiční discipliny evropské hudební teorie). Dalšími předměty základu oboru jsou Analýza hudebně teoretického textu, Teorie skladby, a pro všechny posluchače oboru - společný Seminář hudební teorie. To je doplněno předměty širšího teoretického základu: Studiem skladeb, Základy skladebné techniky, Etnomuzikologií, Dějinami hudby a hudební akustikou.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně ovládá metody hudebně teoretické systematiky a analýzy, je schopen a připraven aplikovat je v týmové muzikologické práci, popř. (po absolvování příslušných pedagogických disciplin) v práci pedagogické na nižším a středním stupni hudebních škol. Je připraven a vybaven pro event. další pokračování studia oboru Hudební teorie na navazujícím stupni magisterském, předpokládajícím již relativně samostatný, tvořivý a invenční individuální přístup k rozvoji systematiky a metod hudebně teoretické práce.

Požadavky a přijímací řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací do bakalářského studijního programu v oboru hudební teorie

Předpoklady přijetí:

1) zevrubná znalost dějin hudby a hudebně teoretických disciplín: harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a intonace na úrovni absolutoria konzervatoře.

2) bezpečná orientace v systematice a terminologii klasické harmonie, schopnost harmonické analýzy zadaného příkladu ze slohové oblasti tonální až rozšířené harmonie, schopnost praktické harmonizace zadané melodie, dovednost ve vypracování číslovaného basu, schopnost kompozice modulující harmonické věty na základě zadání tónin.

3) praktická znalost kontrapunktických technik polyfonie vokální i instrumentální, schopnost analýzy kontrapunktické věty z hlediska užité kompoziční techniky.

4) bezpečná orientace v systematice a v terminologii hudebních forem, znalost hudebních forem a žánrů baroka, klasicismu a 19. století, schopnost formové analýzy klasické sonáty

5) schopnost samostatného tvůrčího myšlení v oboru hudební teorie

6) orientace v základních dílech české hudební teorie


Talentová zkouška je jednokolová a skládá se:

1) z písemné zkoušky (probíhá první zkušební den), boduje se v rozmezí 1-25

2) z ústní zkoušky a pohovoru, v nichž uchazeč prokáže uvedené znalosti a schopnosti (probíhá druhý zkušební den), boduje se v rozmezí 1 - 25

Po ukončení písemné i ústní zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot z obou zkoušek jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební teorie s podmínkou, že zároveň jejich celkové průměrné bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant oboru

prof. MgA. Mgr. Jiří BEZDĚK, Ph.D.

Profesor - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: jiri.bezdek@hamu.cz
Web: http://www.edition-brendel.de/komponisten.html

Pracoviště: Katedra hudební teorie#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
Po dohodě emailem/telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Mgr. Jiří BEZDĚK, Ph.D.