Hudební produkce

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Bakalářské studium podává základní přehled předmětu hudební produkce (hudební management v nejširším slova smyslu - zejména hudební agentáž, gramofonový průmysl, nakladatelská praxe, základy autorského práva a ekonomiky v rámci všech sektorů včetně výuky dvou světových jazyků s nutností sestavit smlouvu a vést jednání).

INFO

Bakalářský stupeň oboru Hudební produkce se v současné době z kapacitních důvodů
otevírá pouze jednou za dva roky.
OBOR PRO AK. ROK 2020/2021 NEBUDE OTEVŘEN


Profil absolventa

Absolventi bakalářského oboru hudební management se uplatňují ve všech sektorech společnosti: ve veřejném, občanském i soukromém. Cílem je vybavit absolventy bakalářského oboru hudební management takovou znalostí hudby, jejího ekonomického zázemí i předpokladů, aby se uplatnili v náročných podmínkách tržní ekonomiky. Profesní profil absolventům umožňuje práci v hudebních nakladatelstvích ve funkci PR manažer, redaktor, v hudebních vydavatelstvích jako kreativní pracovníci a promo manažeři, producenti a produkční pracovníci orchestrů a agenti v producentských centrech.

Obecné informace o přijímacím řízení

OBOR PRO AK. ROK 2020/2021 NEBUDE OTEVŘEN
Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru hudební produkce

1. kolo – písemné zkoušky

1/ zkoušky z angličtiny na úrovni B1 a dalšího světového jazyka /němčina, ruština, španělština, italština, francouzština/ (A1-2)
Tyto zkoušky probíhají formou písemného testu z angličtiny a zvoleného jazyka, v případě angličtiny je při hodnocení výsledků maximum 30 bodů, v případě dalšího světového jazyka je při hodnocení výsledků maximum 20 bodů.

2/ test ze základních znalostí z oblasti kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí formou 50 otázek / se čtyřmi možnostmi pro každou odpověď/, při hodnocení výsledků je maximum 50 bodů
Tato část písemné zkoušky prověřuje všeobecný rozhled uchazečů v oblasti umění a zejména hudby, otázky jsou převážně z dějin hudby, ze znalostí repertoáru, rovněž ze současného kulturního a hudebního života, ale i z dalších oblastí umění /zejména literatura/. Těžiště je ve znalosti reálií hudebního umění.

3/ zkouška ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury (zejména: Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Fibich, Novák, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Čajkovskij, Mahler, Strauss, Šostakovič, Stravinskij, Verdi, Puccini, Wagner) formou poslechu 15 ukázek.
Za každou ukázku, kde bude určen autor a dílo, jsou tři body, za určení autora dva body a v některých případech při správném určení stylu a slohu jeden bod. Při hodnocení výsledků je maximum 45 bodů

Uchazeči, kteří se bodovým součtem všech částí písemných zkoušek (1/dva jazyky, 2/ písemná zkouška ze základních znalostí z oblasti hudby a kultury a 3/ písemný test ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury) dostanou nad hranici 80 bodů, postupují do dalšího kola přijímacího řízení, které probíhá formou ústních zkoušek a pohovoru.

Body získané v 1. kole jsou určující při postupu do 2. kola, dále se však do celkového hodnocení nezapočítávají.

2. kolo - ústní zkouška a pohovor

1/ Zkouška ze základů hudební teorie a instrumentace
Prověřuje odborné znalosti uchazečů v oblasti základních termínů a jevů z oblasti harmonie, kontrapunktu a instrumentace, aby mohli ve svém studiu navázat na tyto znalosti při přednáškách z analýzy a dalších předmětech, předpokládají se zcela fundamentální znalosti.
Maximum při hodnocení je 25 bodů

2/ Zkouška z dějin české a světové hudby po roce 1600
Uchazeči musejí prokázat znalosti hudebně historických faktů v souvislostech a se schopnosti vystihnout přinos jednotlivých skladatelů nebo směrů, předpokládá se zejména dobrá znalost českých autorů a hlavních osobností evropské hudby.
Maximum při hodnocení je 25 bodů

3/ Zkouška z aktuálních reálií českého a evropského hudebního života
Uchazeči musejí prokázat znalost hudebních organizací, institucí, festivalů, agentur i hudebních producentských společností, ale i uměleckých osobností českého a evropského hudebního života,
Maximum při hodnocení je 25 bodů

4/ Pohovor zjišťující případné schopnosti uchazečů pohybovat se v oblasti hudební produkce, jejich psychologické předpoklady, odolnost a vize v případě přijetí
Maximum při hodnocení je 25 bodů

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ze všech čtyř zkoušek tohoto kola a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební produkce s podmínkou, že zároveň jejich průměrné bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební produkce

Konzultační hodiny:
Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.