Hudební produkce

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Bakalářské studium podává základní přehled předmětu hudební produkce (hudební management v nejširším slova smyslu - zejména hudební agentáž, gramofonový průmysl, nakladatelská praxe, základy autorského práva a ekonomiky v rámci všech sektorů včetně výuky dvou světových jazyků s nutností sestavit smlouvu a vést jednání).

INFO

Bakalářský stupeň oboru Hudební produkce se v současné době z kapacitních důvodů
otevírá pouze jednou za dva roky.
OBOR PRO AK. ROK 2020/2021 NEBUDE OTEVŘEN


Profil absolventa

Absolventi bakalářského oboru hudební management se uplatňují ve všech sektorech společnosti: ve veřejném, občanském i soukromém. Cílem je vybavit absolventy bakalářského oboru hudební management takovou znalostí hudby, jejího ekonomického zázemí i předpokladů, aby se uplatnili v náročných podmínkách tržní ekonomiky. Profesní profil absolventům umožňuje práci v hudebních nakladatelstvích ve funkci PR manažer, redaktor, v hudebních vydavatelstvích jako kreativní pracovníci a promo manažeři, producenti a produkční pracovníci orchestrů a agenti v producentských centrech.

Požadavky a přijímací řízení

OBOR PRO AK. ROK 2020/2021 NEBUDE OTEVŘEN
Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru hudební produkce

1. kolo – písemné zkoušky

1/ zkoušky z angličtiny na úrovni B1 a dalšího světového jazyka /němčina, ruština, španělština, italština, francouzština/ (A1-2)
Tyto zkoušky probíhají formou písemného testu z angličtiny a zvoleného jazyka, v případě angličtiny je při hodnocení výsledků maximum 30 bodů, v případě dalšího světového jazyka je při hodnocení výsledků maximum 20 bodů.

2/ test ze základních znalostí z oblasti kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí formou 50 otázek / se čtyřmi možnostmi pro každou odpověď/, při hodnocení výsledků je maximum 50 bodů
Tato část písemné zkoušky prověřuje všeobecný rozhled uchazečů v oblasti umění a zejména hudby, otázky jsou převážně z dějin hudby, ze znalostí repertoáru, rovněž ze současného kulturního a hudebního života, ale i z dalších oblastí umění /zejména literatura/. Těžiště je ve znalosti reálií hudebního umění.

3/ zkouška ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury (zejména: Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Fibich, Novák, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Čajkovskij, Mahler, Strauss, Šostakovič, Stravinskij, Verdi, Puccini, Wagner) formou poslechu 15 ukázek.
Za každou ukázku, kde bude určen autor a dílo, jsou tři body, za určení autora dva body a v některých případech při správném určení stylu a slohu jeden bod. Při hodnocení výsledků je maximum 45 bodů

Uchazeči, kteří se bodovým součtem všech částí písemných zkoušek (1/dva jazyky, 2/ písemná zkouška ze základních znalostí z oblasti hudby a kultury a 3/ písemný test ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury) dostanou nad hranici 80 bodů, postupují do dalšího kola přijímacího řízení, které probíhá formou ústních zkoušek a pohovoru.

Body získané v 1. kole jsou určující při postupu do 2. kola, dále se však do celkového hodnocení nezapočítávají.

2. kolo - ústní zkouška a pohovor

1/ Zkouška ze základů hudební teorie a instrumentace
Prověřuje odborné znalosti uchazečů v oblasti základních termínů a jevů z oblasti harmonie, kontrapunktu a instrumentace, aby mohli ve svém studiu navázat na tyto znalosti při přednáškách z analýzy a dalších předmětech, předpokládají se zcela fundamentální znalosti.
Maximum při hodnocení je 25 bodů

2/ Zkouška z dějin české a světové hudby po roce 1600
Uchazeči musejí prokázat znalosti hudebně historických faktů v souvislostech a se schopnosti vystihnout přinos jednotlivých skladatelů nebo směrů, předpokládá se zejména dobrá znalost českých autorů a hlavních osobností evropské hudby.
Maximum při hodnocení je 25 bodů

3/ Zkouška z aktuálních reálií českého a evropského hudebního života
Uchazeči musejí prokázat znalost hudebních organizací, institucí, festivalů, agentur i hudebních producentských společností, ale i uměleckých osobností českého a evropského hudebního života,
Maximum při hodnocení je 25 bodů

4/ Pohovor zjišťující případné schopnosti uchazečů pohybovat se v oblasti hudební produkce, jejich psychologické předpoklady, odolnost a vize v případě přijetí
Maximum při hodnocení je 25 bodů

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ze všech čtyř zkoušek tohoto kola a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební produkce s podmínkou, že zároveň jejich průměrné bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant oboru

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební produkce#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.