Dirigování

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Úkolem studia je zvládnutí základní problematiky dirigentské profese, získání praktických zkušeností při práci s hudebními tělesy a dirigování sboru a orchestru i v souvislostech s požadavky moderních tvořivých metod.

Profil absolventa

Je schopen samostatně interpretovat hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební formy. Orientuje se ve směrech historické i současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje. Orientuje se v hudebním a kulturním provozu a je schopen se aktivně na něm podílet. Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při teoretických a tvůrčích diskusích.

Požadavky a přijímací řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru dirigování

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.
Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.


2. kolo - talentová zkouška

a) sluchový diktát (zápis jednohlasu až čtyřhlasu)

b) nácvik řízení komorního souboru v trvání cca 10-14 min. Hodnotí se práce se souborem a co nejvěrnější interpretace hudebního textu. Partitura bude kandidátovi zadána 15 minut před zkouškou.

c) dirigování zpaměti u klavíru jedné celé symfonie W. A. Mozarta (č. 39, 40, 41) nebo L. van Beethovena (č. 1-8) dle výběru kandidáta a jedné celé symfonie A. Dvořáka (č. 5-9) nebo P. I. Čajkovského (č. 4, 5, 6)

d) dirigování recitativů z 1. jednání opery B. Smetany - Prodaná nevěsta

e) hra klavírního výtahu 1. jednání Mozartovy Kouzelné flétny

f) ústní zkouška:
- formální a obsahový rozbor symfonie, kterou kandidát dirigoval u klavíru
- orientační zkouška rozhledu po operní a symfonické literatuře
- orientační zkouška rozhledu po všeobecných kulturních dějinách

Zkušební komise si vyhrazuje právo kandidátovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit.

Bodové ohodnocení jednotlivých disciplín:
a) sluchový diktát 1 – 2 body
b) komorní soubor 1 - 7 bodů
c)symfonie 1 – 7 bodů
d) recitativy 1 – 4 body
e) klavírní výtah 1 – 3 body
f) ústní zkouška 1 – 2 body

Maximální počet možných získaných bodů je 25 bodů.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor dirigování s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant oboru

prof. MgA. Leoš SVÁROVSKÝ

Profesor

E-mail: leos.svarovsky@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra dirigování

Konzultační hodiny:
podle předběžné dohody
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Leoš SVÁROVSKÝ