Bicí nástroje

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Úkolem studia je prohloubení techniky hry na bicí nástroje, vybudování sólového, komorního i orchestrálního repertoáru, seznámení s novými principy soudobé hudby, praktická zkušenost s koncertní činností včetně vlastní dramaturgie, pedagogická průprava.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně je schopen interpretovat hudební díla sólově i v ansámblu. Je obeznámen se zákonitostmi historické i současné hudby a tvůrčím způsobem je rozvíjí. Je připraven k práci ve špičkových symfonických orchestrech. Je připraven k pedagogické práci v oboru.

Obecné informace o přijímacím řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru bicích nástrojů

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1. Sestava ("multipercission set-up")
Jedna skladba pro z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.
William Kraft: French suite
Mitchell Peters: Rondo (for 4 tomtoms)
Jacques Delecluse: 5 pieces breves
David Lang: The Anvill Chorus

2. Marimba, vibrafon
Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření. (Alespoň část s uplatněním hry čtyřmi paličkami).
Akira Miyoshi: Conversation
Minoru Miki: Time for marimba
Gary Burton: 6 pieces for vibrafon solo
Josep Soler: I com el cant del rossiynol….
Kristina Moszumańska-Nazar: 3 koncertní etudy (jednu z nich)

3. Povinné skladby:
I.Zelenka: Kadence z Fantazie pro tympány a žestě (zpaměti)
D. Agostini: March-Goulé 1,2,3 pro malý buben (sešit č. 5) nebo jiná koncertní skladba či etuda obdobného charakteru a stupně obtížnosti.

4. Improvizace na bicí nástroje určené zkušební komisí (3 - 5 minut)

5. Krátká zkouška prima vista ke zjištění rytmického cítění a paměti
Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení za výrazný talent, smysl pro rytmus, hudební paměť, interpretační představivost, rozvinutý hudební sluch, ovládání techniky hry.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor bicí nástroje s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Daniel MIKOLÁŠEK

Docent - vedoucí katedry

E-mail: daniel.mikolasek@hamu.cz
Web: http://michal.hromek.net/?page_id=138

Pracoviště: Katedra bicích nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem / telefonicky.
Detail osoby
FOTO doc. Daniel MIKOLÁŠEK