Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Předpoklady přijetí:

Výrazný talent, smysl pro rytmus, hudební paměť, interpretační představivost, rozvinutý

hudební sluch, ovládání techniky hry minimálně na úrovni absolventa IV. ročníku konzervatoře = úroveň maturitní zkoušky.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

1. Sestava ("multipercission set-up")

Jedna skladba pro  z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

William Kraft : French suite
Mitchell Peters: Rondo (for 4 tomtoms)
Jacques Delecluse: 5 pieces breves
David Lang: The Anvill Chorus

2. Marimba , vibrafon

Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření. (Alespoň část s uplatněním hry čtyřmi paličkami).

Akira Miyoshi: Conversation
Minoru Miki: Time for marimba
Gary Burton: 6 pieces for vibrafon solo
Josep Soler: I com el cant del rossiynol….
Kristina Moszumańska-Nazar : 3 koncertní etudy (jednu z nich)

3. Povinné skladby:

I.Zelenka: Kadence z Fantazie pro tympány a žestě (zpaměti)

D. Agostini: March-Goulé 1,2,3 pro malý buben (sešit č. 5) nebo jiná koncertní skladba či etuda obdobného charakteru a stupně obtížnosti.

4. Improvizace na bicí nástroje určené zkušební komisí (3 - 5 minut)

5. Krátká zkouška prima vista ke zjištění rytmického cítění a paměti
 

Po úspěšně vykonané zkoušce ze hry na bicí nástroje se podrobí účastník přijímacího řízení ještě zkoušce z hudební teorie. Na základě splnění všech přijímacích podmínek může být přijat do prvního ročníku bakalářského studia. Zkoušky na závěr ročníku pak vykoná před komisí katedry a následně před kolegiem děkana.
 

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářský studijní obor